Usnesení z 20.12.2011

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstvo obce Kvítkov 20.12.2012

 

Usnesení č. 1/12/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012
Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný příjmy 2 015 000,-
Výdaje 2 015 000,-
Zastupitelstvo obce stanovuje
v souladu s § 102 odst.2 pís.a) zákona č. 128/2000SB kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100 000,-
jsou-li vyvolána organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají
další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen případech :
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění ( odůvodnění lze podat ústně.
Usnesení č. 2/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu lístků za svoz opadu.
Popelnice 120l 47,-Kč Poplenice 240 l 90,- Kč
Kontejner 1 100 l 285,- Kč
Usnesení č. 3/2012
Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro p.Zelenku J. st. a schvaluje prodloužení smlouvy do 28.2.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy výborů zastupitelstva

Zelenková Jana Kurtinec Jaroslav
Starostka obce místostarosta obce

 

 

V Kvítkově 22.12.2012

Předpověď počasí

In-počasí

Příjemnou noc

je neděle 19.8.2018, 23:37

Dnes má svátek Ludvík
zítra Bernard.

www.batsfamily.cz